Merače vody

Meracie prístroje na stanovenie kvality vody. Nájdete tu testery vody na stanovenie nasledovných parametrov:

 • Kvapky na meranie tvrdosti vody
  Merajú tkzv. karbonátovú tvrdosť vody, teda obsah rozpusteného vápnika a horčíka. Výsledkom merania je stanovenie tvrdosti vody v dH (stupňoch nemeckých) alebo fH (stupňoch francúzskych). Vhodné predovšetkým na meranie účinnosti soľankových zmäkčovačov vody.
 • Prístroje na meranie TDS (ppm) alebo EC (μS/cm)
  Tento merač stanoví celkové množstvo rozpustených látok vo vode alebo inej tekutine (Total Dissolved Solids). Je vhodný predovšetkým na zistenie účinnosti vodných filtrov reverznej osmózy. Tieto testery vody nie sú vhodné na meranie účinnosti chemických (soľankových) zmäkčovačov vody!
 • Prístroje na meranie PH vody
  Pomocou tohoto merača vody zistíte jej PH. Naše PH metre majú veľmi citlivé sondy, a pokiaľ sa pravidelne kalibrujú sú veľmi presné. Všetky merače PH v našej ponuke disponujú automatickou kalibráciou.
 • Prístroje na meranie ORP
  Merajú Oxidačno-Redukčný Potenciál vody alebo inej tekutiny. Všetky merače ORP v našej ponuke disponujú automatickou kalibráciou.
  ORP merače sú vhodné napríklad na zistenie účinnosti chlorácie bazénovej vody: pomocou nameraného  oxidačného potenciálu vody (kladné hodnoty ORP) ľahko zistíte, či máte v bazéne dostatok voľného chlóru. Na meranie redučného potenciálu (záporné hodnoty ORP) ionizátorov vody, však všetky bežné ORP merače neposkytujú dostatočne presné hodnoty. Účinnosť ionizátorov vody preto odporúčame stanovovať pomocou merania pH - ideálne sú kvapky na meranie pH.
Otázky a odpovede (6):

6 Item(s)

Zobraziť na stránku
 1. lubor sa pýta 7. 9. 2019

  Je možné konvertovať EC (μS/cm) na TDS (ppm)? Prosím doporučte merák na tvrdosť vody.

  1. Tomáš Kováč odpovede 11. 9. 2019

   Meranie vodivosti vody EC a koncentrácie iónov TDS

   EC (electrical conductivity) je desatinnou jednotkou elektrickej vodivosti meraného média a podľa definície sa rovná 1 microsiemensu na centimeter (μS/cm). 1 EC = 1 μS/cm.

   TDS (Total Dissolved Solids) v ppm (parts per million) je štandardne bezrozmerná jednotka koncetrácie. V chémii vody sa však ppm používa na vyjadrenie relatívheho množstva minerálov rozpustených vo vode. Pri meraní koncentrácie roztokov vody sa 1 ppm = 1 mg/L za predpokladu, že meraný roztok vody má hustotu 1,00 g/mL. Presne tento predpoklad je zakomponovaný do konštrukcie TDS meračov vody, ktoré vlastne merajú TDS na základe vodivosti.

   Pri meraní bežnej vody (s hustotou 1g/mL) je teda možné previesť výsledok merania TDS metra na EC pomocou nasledovného vzorca:

   • 1 μS/cm (EC) = 0,64 ppm (TDS)
   • 1 ppm (TDS) = 1,5625 μS/cm (EC)

    

   Meranie tvrdosti vody

   Tvrdosť vody je vyjadrením rozpusteného obsahu vápnika a horčíka vo vode (jednotky mmol/L alebo dH). Elektronické merače TDS však pomocou vodivosti vyjadrujú obsah všetkých rozpustených látok vo vode (všetkých rozpustených iónov). Rozpustený vápnik a horčík tvorí len časť týchto rozpustených látok vo vode (väčšinou podstatnú časť). Z tohto dôvodu sa presný obsah vápnika a horčíka v bežnej vode, kde je rozpustených aj množstvo iných látok, nedá zmerať pomocou merania vodivosti vody (elektronickými meračmi).

   Tvrdosť vody (obsah vápnika a horčíka) sa preto dá zmerať len pomocou kvapiek na meranie tvrdosti vody.

 2. Petr sa pýta 17. 10. 2016

  Zháňam spoľahlivý prístroj na meranie pH moču. Prosím o doporučenie vhodného ph metra.

  1. Tomáš Kováč odpovede 17. 10. 2016

   Doporučujem merač pH HM Digital PH200 - je to poloprofesionálny prístroj s vymeniteľnou sondou a automatickou kalibráciou pomocou kalibračného roztoku

   Ku tomu doporučujem zakúpiť aj kalibračný roztok, nakoľko merač treba pravidelne kalibrovať (kalibrovať treba roztokom s pH čo najbližšie k predpokladaným meraným hodnotám):

   Životnosť pH sondy testera môžete predĺžiť pomocou uchovavacieho roztoku, ktorý sa naleje do čapičky v dobe keď sa merač nepoužíva aby sonda priebežne nevysychala:

 3. matus sa pýta 11. 8. 2016

  Existuje snímač/prístroj/sposob na detekciu destilovanej vody? V podstate či to je destilovaná voda alebo nie?

  1. Tomáš Kováč odpovede 11. 8. 2016

   Mieru čistoty vody ľahko posúdite pomocou merača vodivosti vody. Po ponorení do vody sa na displeji zobrazí hodnota vodivosti vody v μS (microSiemens).

   Za destilovanú vodu sa podľa technických noriem považje voda s vodivosťou pod 11 μS.cm-1 (microSiemens na cm) pri teplote 25°C. Všetky uvedené merače vodivosti vody majú aj teplotnú kompenzáciu, čiže stanovujú presnú hodnotu vodivosti očistenú od vplyvu teploty vody. To znamená, že ak Vám meraž ukáže na displeji menšiu hodnotu ako 11 μS, jedná sa o vodu kvality destilovanej (nezávisle od jej teploty).

 4. Bozena sa pýta 12. 4. 2016

  Dá sa merať tvrdosť vody pomocou TDS merača? Z predchádzajúcej odpovede (1.12.2015) je zrejmé, že je možné merať iba celkové množstvo rozpustených látok, teda nie iba Mg a Ca.

  1. Tomáš Kováč odpovede 12. 4. 2016

   Tvrdosť vody doporučujeme merať pomocou špeciálnych kvapiek, ktoré stanovia celkový obsah (karbonátov) vápnika a horčíka rozpustených vo vode:

    

   Vodný kameň vytvárajú hlavne minerály vápnika a horčíka. Okrem týchto minerálov sa vo vode nachádza množstvo ďaších iónov, ktoré merač TDS alebo EC taktiež zahrnie do zobrazeného výsledku. Zo zobrazeného výsledku na TDS / EC merači nevieme stanoviť, koľko zo zobrazenej hodnoty tvorí vápnik a horčík, a koľko ostatné látky. Preto stanovenie tvrdosti vody TDS meračom môže poslúžiť iba ako "hrubý odhad" reálneho obsahu vápnika a horčíka a na tieto účely preto nie je vhodný!

   TDS merač (alebo EC merač vodivosti) sa používa (takmer výlučne) na meranie účinnosti demineralizačných zariadení. Teda na meranie účinnost reverzných osmóz, destilátorov vody. Porovnaním TDS vstupnej a výstupnej vody z týchto demineralizačných zariadení ľahko zistíte ich účinnosť a môžete napríklad zistiť či je potrebné už vymeniť osmotickú membránu.

    

   Podrobné vysvetlenie tvrdosti vody

   Vodný kameň vytvárajú hlavne minerály vápnika a horčíka, ktoré tvoria takzvanú "karbonátovú" (nazývanú  aj "prechodnú") tvrdosť vody. Rozpustený vápnik a horčík sa totiž vo vode nachádza v tzv. "karbonátovej" forme: hydrogén-uhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 a hydrogén-uhličitan horečnatý Mg(HCO3)2.

   Z tohto dôvodu sa tvrdosť vody sa rozdeluje na karbonátovú a nekarbonátovú:

   • Karbonátová (prechodná) tvrdosť:
    je spôsobená hydrogén-uhličitanmi vápníka a horčíka.
    Zahriatím vody prechádzajú hydrogén-uhličitany Ca(HCO3) na menej rozpustné uhličitany CaCO3, ktoré sa následne vylúhujú ako bežný vodný kameň. Tým sa (karbonátová) tvrdosť vody podstatne zmenší. Minerály vápnika totiž už nie sú rozpustené vo vode ale sú usadené ako vodný kameň. Pri zahriatí vody prebieha táto reakcia: Ca(HCO3)2 → CO2 + H2O + CaCO3

   • Nekarbonátová (trvalá) tvrdosť:
    je spôsobená prevažne síranmi, chloridmi, dusičnanmi vápenatými a horečnatými. Tieto soli se varom nevyzrážavajú, preto sa zahriatím vody (nekarbonátová) trvalá tvrdosť vody nemení.

   • Celková tvrdosť:
    je daná súčtom karbonátovej a nekarbonátovej tvrdosti vody.

    

   Obsah vápníka a hořčíka vo vode se stanovuje v mmol/L, a tiež sa prepočítava na tzv. nemecké (°dH), alebo francúzske stupne (°F).

   • 1 mmol/L = 5,608°dH = 10,01°F

 5. juraj sa pýta 30. 11. 2015

  Chcel by som vediet, aka je EC vody, ktoru som meral TDS meracom. Prosím, aký je vzorec na prevod medzi TDS a EC?

  1. Tomáš Kováč odpovede 30. 11. 2015

   TDS (Total Dissolved Solids / Celkové rozpustené pevné látky) sú americké jednotky, ktoré vyjadrujú celkové množstvo rozpustených pevných látok v roztoku (v našom prípade vo vode). Merač TDS zobrazuje výsledok merania v ppm (parts per milion / častíc na milión).
   Meranie TDS pomocou vodivosti vody je presné len pri meraní vody s neutrálnym pH 7.0. TDS sa dajú presne určiť len vysušením daného roztoku a následným presným zvážením zostávajúcej sušiny.

   EC (Electrical Conductivity / Elektrická vodivosť) je jednotka vyjadrujúca vodivosť roztoku (v našom prípade vodivosti vody). Bežné merače EC zobrazujú výsledky merania v µS/cm (microSiemnens na centimeter).
   Výsledok merania vodivosti je daný tým, v akej vzdialenosti sa nachádzajú elektródy daného merača. Ak merač vodivosti zobrazuje výsledok v µS a jeho elektródy sú vzdialené 1 cm, výsledok merania je vlastne zobrazovaný v jednotkách µS/cm. Merač vodivosti je kalibrovaný od výroby vzdialenosťou elektród.

   I keď sú TDS ppm a µS/cm dve rôzne jednotky vyjadrujúce iné výsledky, merače TDS a EC zobrazujú výsledky na základe vodivosti roztoku.

   Nakoľko úplne čistá voda (destilovaná) je nevodivá, vodivosť vody vyjadruje prítomnosť iných iónov vo vode (solí a minerálov). Vodivostné merače TDS a EC teda vyjadrujú množstvo rozpustených iónov nachádzajúcich sa vo vode. Je teda možné tieto dve jednotky vzájomne prepočítať pomocou nasledovného (približného) pomeru:

   • 1 ppm TDS = 1.56 µS/cm (microSiemens/cm)
   • 1 µS/cm = 0,64 ppm TDS

   POZNÁMKA: Meranie TDS pomocou vodivosti vody je presné len pri meraní vody s neutrálnym pH 7.0. Čím je pH meranej vody odlišnejšie od neutrálneho pH 7.0, tým je vyššie uvedený pomer menej presný.

    

   PODROBNÉ VYSVETLENIE VODIVOSTI VODY

   Úplne čistá destilovaná voda (H2O) je úplne nevodivá = má nekonečný odpor.

   Naša bežná "vodovodná" voda je vlastne roztok. Okrem samotných molekúl vody, bežná voda obsahuje množstvo rôznych rozpustených látok.

   Nakoľko rozpustené ionizované častice, ako sú soli a minerály, zvyšujú vodivosť roztoku, merač TDS a EC vyjadruje vlastne celkové množstvo týchto vo vode rozpustených iónov.

   Rozpustené organické látky, ako napríklad cukor, organické zlúčeny chlóru, alebo mikroskopické koloidné čiastočky, však neovplyvňujú vodivosť roztoku. Nie sú to ióny a teda ani nemajú elektrický náboj. Preto ich merač TDS alebo EC v zobrazenom výsledku nezahrňuje.

   Merač TDS zvyčajne zobrazuje výsledok v ppm (parts per milion / častíc na milión).

   Príklad: výsledok merania pomocou merača TDS 1 ppm znamená, že v každom kilograme vody sa nachádza 1 miligram pevných rozpustených látok. Tento pomer je však len aproximáciou, a približne platí len pri meraní vody s neutrálnym pH 7.0. Čím je pH meranej vody odlišnejšie od pH 7.0, tým menej sa môžeme spoľahnúť na meranie TDS pomocu merača vodivosti.

   TDS (Total Dissolved Solids / Celkové rozpustené pevné látky) sa dajú presne určiť len vysušením daného roztoku a následným presným zvážením zostávajúcej sušiny.

 6. Andrej sa pýta 21. 11. 2015

  Rád by som sa spýtal ako je to s dostupnosťou a cenou náhradných sónd k PH-200 Profesionálny vodotesný pH meter?

  1. Tomáš Kováč odpovede 21. 11. 2015

   Do všetkých meracích prístrojov v našej ponuke poskytujeme aj náhradné sondy. Náhradné sondy na meranie pH pre HM-Digital PH-200 Vám radi dodáme na požiadanie.

6 Item(s)

Zobraziť na stránku
Zobraziť ako Mriežka Zoznam

Položky 21-24 z 24

Stránka
na stránku
Nastaviť zostupný smer
 1. HI762 Checker - HC Kolorimeter na voľný chlór, ULR- ultra nízky rozsah
  Špeciálna cena 56,00 € Normálna cena 86,00 €
  Checker HC na stanovenie voľného chlóru, vhodný na meranie zbythového chlóru pri pitných vodách.Navrhnutý ako presnejšia alternatíva k chemickým testovacím sadám. Jednoduché meranie. Poskytuje rýchle, presné výsledky. Výsledok zobrazuje v μg/l (ppb). Expirácia…
 2. HM Digital ORP-200 - Profesionálny vodotesný ORP-meter
  120,00 €
  Tester ORP-200 je určený na meranie oxidačno-redukčného potenciálu. Je vhodný na meranie ORP po úprave vody ionizáciou alebo reverznou osmózou.
 3. Digitálny merač kapacity DigiFlow 8300T (3/4")
  53,90 €
  Digitálny merač prietoku vody zabezpečuje prehľad nad množstvom pretečenej vody cez Vaše zariadenie. Prietokomer automaticky odpočítava množstvo pretečenej vody z nastaviteľnej kapacity:  500 L - 99500 L. Po vyčerpaní nastavenej kapacity Vás…
 4. LBS-10 Senzor úniku
  63,60 €
  Senzor LBS-10 LeakBlock môže byť použitý v mnohých situáciách, keď chcete, aby sa zabránilo záplavám a zbytočným únikom. LBS-10 je ideálny pre tradičné použitia: systémy RO, vstupy filtračného systému a jednotlivé filtre. Robustná komerčná konštrukcia nášho…
Zobraziť ako Mriežka Zoznam

Položky 21-24 z 24

Stránka
na stránku
Nastaviť zostupný smer