FAQ / Úprava vody - Terminológia

 1. Čo to je a na akom princípe funguje "Osmóza"?
 2. Čo to je a na akom princípe funguje "Reverzná osmóza"?
 3. Čo je to "Predfiltrácia"?
 4. Čo je to "Postfiltrácia"?
 5. Čo je to "Mechanický filter"?
 6. Čo to je a na čo slúži "Aktívne uhlie"?
 7. Čo to je a ako funguje "Osmotická polopriepustná membrána"?
 8. Čo to je "Škrtiaci ventil" (tiež "Obmedzovač prietoku")?
 9. Čo to je "Preplachovací ventil" (tiež "Preplachovací kohútik")?
 10. Čo to je "Samouzatvárací tlakový ventil"?
 11. Čo to je a na čo slúži "Tlakový zásobník vody"? 
 12. Ako sa stanovuje tvrdosť vody?
 13. Aké sú jednotky tvrdosti vody ?
 14. Aká je tvrdosť vody na Slovensku podľa regiónov?
 15. Porovnanie svetlosti potrubia DN [mm] a v palcoch ["]
 16. Čo je TDS a ako sa meria ?
 17. Čo znamenajú skratky G.P.D. a G.P.M. ? 
 18. Porovnanie svetlostí potrubí v  DN [mm] a svetlostí v palcoch ["]
 19. Čo je to "Siliphos"?
 20. Čo je "WQA"?
 21. Čo je "NSFI"

 

 1. Čo to je a na akom princípe funguje "Osmóza" ?

  Osmóza je prirodzeným prejavom existencie živých buniek. Ide o prenikanie molekúl vody ako rozpúšťadla cez polopriepustnú membránu. Bunky živých organizmov sú obalené takýmito polopriepustnými membránami a cez ne voda z nižšou hustotou prináša (transportuje) živiny do buniek z vyššou hustotou vnútrobunkovej tekutiny. Princíp osmózy zabezpečuje väčšinu vnútrobunkových procesov, čo umožňuje organizmu existenciu, čiže život.

 2. Čo to je a na akom princípe funguje "Reverzná osmóza" ?

  Celý princíp sa dá vysvetliť aj na sústave spojených nádob s polopriepustnou membránou, ktorá prepúšťa iba molekuly vody. Pri čistej vode sú hladiny v oboch valcoch spojených nádob v rovnakej výške. Ak pridáme do jedného valca nečistoty, voda nám začne pretekať zo strany čistej vody do strany s nečistotami a v tomto valci sa zdvihne hladina. To je osmóza. Ak chceme, aby sa voda s nečistotami začala filtrovať, teda začala prúdiť do valca s čistou vodou, musíme vyvolať umelý tlak. Pri vzniku umelého tlaku vo valci so znečistenou vodou začína voda prenikať cez polopriepustnú membránu tak, že na nej zostávajú nečistoty a do valca s čistou vodou prenikajú iba molekuly čistej vody. To je princíp reverznej osmózy a zároveň princíp, ktorý využívajú naše filtračné zariadenia na doúpravu pitnej vody.

 3. Čo je to "Predfiltrácia"?

  Keďže osmotická membrána je veľmi jemná, v prípade, že by sa nainštalovala priamo do kohútika, za niekoľko dní by sa zničila – väčšie nečistoty by ju zaniesli, poškodili alebo rovno prederavili. Preto sa hovorí o takzvaných systémoch na čistenie vody na princípe reverznej osmózy. Aby sa mohla voda prečistiť použitím reverznej osmózy, musí byť predpripravená, čiže musí prejsť v záujme ochrany a čo najdlhšej trvanlivosti osmotickej membrány najprv mechanickými filtrami a filtrom s aktívnym uhlím. Tieto predprípravné filtračné stupne sa nazývajú aj termínou "predfiltrácia".

 4. Čo je to "Postfiltrácia"?

  Pretože filtrovanie vody cez membránu je pomalé a voda sa zhromažďuje v nádrži a plastickom potrubí, stáva sa, že môže mať pachuť po týchto materiáloch. Preto je vhodné na koniec celého systému umiestniť filter s aktívnym uhlím - odstraňuje nežiadúce pachy (plyny) a dodatočne vylepšuje chuť a vôňu vody. Tento koncový stupeň sa nazýva aj termínom "postfiltrácia".

 5. Čo je to "Mechanický filter"?

  Mechanický filter (zvyčajne s pórmi veľkosti 20 alebo 5 mikrometrov) je zvyčajne vyrobený z vinutého alebo lisovaného polypropylénu a má z vody odstrániť všetky sedimenty. Preto sa niekedy nazýva aj sedimentačný filter: tento filter má mechanicky zachytiť najväčšie nečistoty (piesok, hrdza a iné väčšie čiastočky).

  Mechanické filtre sa vymieňajú len vtedy, ak sú zanesené nečistotami (zvyčajne na to upozorní spomaľujúci sa prietok prefiltrovanej vody). Zároveň sú však najlacnejšou filtračnou vložkou systému reverznej osmózy a preto sa doporučuje urobiť ich výmenu súčasne s výmenou filtra s aktívnym uhlím, čo je každých 6 mesiacov.

 6. Čo to je a na čo slúži "Aktívne uhlie"?

  Filter s aktívnym uhlím je granulát s aktivovaným uhlím s vysokou schopnosťou spoľahlivo zachytávať chlór (a jeho zlúčeniny) a ďalšie oxidačné látky (napr. rôzne zlúčeniny železa) aj v nechlórovanej vode. V systéme reverznej osmózy tak chráni osmotickú membránu citlivú práve na tieto oxidačné činidlá, pred fyzickým poškodením, ktoré by sa prejavilo vysokým prienikom solí cez osmotickú membránu.

  Aktívne uhlie odstraňuje z vody taktiež trihalometány (THM - karcinogénne látky vznikajúce reakciou chlóru s mikroorganizmami) a širokú škálu ďalších škodlivých organických látok (ťažké kovy, baktérie, pesticídy, herbicídy a fenoly). Taktiež efektívne odstraňuje nepríjemné pachute a pachy vo vode.

  Aktívne uhlie stráca časom svoju účinnosť a množstvo vody, ktoré cezeň preteká v tomto prípade nie je rozhodujúce. Zníženie účinnosti uhlia prebieha v prvých mesiacoch používania pomaly, ale po 6 mesiacoch absorbčná schopnosť aktívneho uhlia prudko klesá (pozri obrázok). Aktívne uhlie tiež chráni prefiltrovanú vodu pred baktériami, ktoré sa vo vode pri vhodných podmienkach často rozmnožujú. Ak sa účinnosť aktívneho uhlia zmenší na polovicu, stane sa živnou pôdou pre rozmnožovanie baktérií. Baktérie, ktoré sa prípadne usadia v staršom aktívnom uhlí nie sú patogénne, ale sliz, ktorý vytvárajú (vo vnútri nádoby a v potrubí) spôsobuje nepríjemnú (trpkú a neskoršie horkú) chuť vody. Preto je veľmi dôležité vymieňať filtre s aktívnym uhlím (vstupné ako aj koncové), resp. aktívne uhlie samotné aspoň každých 6 mesiacov.

  Pokles účinnosti aktívneho uhlia s postupujúcim časom:

  Pokles účinnosti aktívneho uhlia v čase

  Pri použití staršieho aktívneho uhlia, ktoré už nie je schopné absorbovať chlór a nemôže zabrániť vniknutiu baktérií alebo ak sa systémom s reverznou osmózou čistí nechlórovaná voda zo studne, môže sa stať, že sa membrána zanáša baktériovým slizom a treba urobiť proti tomu opatrenia.

 7. Čo to je a ako funguje "Osmotická polopriepustná membrána"?

  Polopriepustná membrána pozostáva z niekoľkých tenkých spojených vrstiev navinutých na plastovej rúrke, v zahraničí známa pod pojmom TFC (thin film composite), cez sústavu ktorých preteká filtrovaná voda. Základom je membrána s otvormi o rozmeroch molekuly vody, čo je 0,0001 mikrometra. Zaručuje, že všetko, čo je väčšie, nepretečie. A väčšie sú baktérie, vírusy, molekuly nebezpečných chemických prvkov, herbicídov, dusičnanov a ťažkých kovov.

 8. Čo to je "Škrtiaci ventil" (tiež "Obmedzovač prietoku")?

  Škrtiaci ventil (obmedzovač prietoku) - slúži na obmedzenie prietoku vody, ktorá obmýva povrch membrány a odvádza znečisťujúce látky do odpadu. Keby nebolo tohto obmedzenia, nebol by vytvorený potrebný tlak na pretlačenie vody cez membránu a takmer všetka voda by smerovala do odpadu. Nastavuje sa ním pomer medzi množstvom čistej vody - permeátu a množstvom vody odvedenej do odpadu, čo je nevyhnutné pre maximálnu účinnosť RO a zároveň efektívne samočistenie membrány.

 9. Čo to je "Preplachovací ventil" (tiež "Preplachovací kohútik")?

  "Preplachovací ventil" v zariadeniach na báze reverznej osmózy slúži na manuálne preplachovanie osmotickej membrány vodou. Preplachovací ventil vlastne obchádza "škrtiaci ventil" a po jeho otvorení prúdom vody preplachuje osmotickú membránu. Týmto sa membrána mechanicky čistí a predlžuje sa jej životnosť.

 10. Čo to je "Samouzatvárací tlakový ventil"?

  Voda vstupujúca do RO membrány prechádza cez tlakom riadený ventil - Samouzatvárací tlakový ventil. Počas plnenia zásobníka vody postupne vzrastá tlak vody na výstupe RO membrány. Akonáhle sa zásobník naplní, tlak vody automaticky uzavrie vstup vody do membrány a zabráni tak, aby voda trvale unikala do odpadu. Odčerpaním vody zo zásobníka sa tlak na výstupe RO zníži a samouzatvárací tlakový ventil sa znovu otvorí.

 11. Čo to je a na čo slúži "Tlakový zásobník vody"?

  Tlakový zásobník vody (nádrž) - čistá voda je pod tlakom z RO membrány privádzaná do tlakového zásobníka, v ktorom sa postupne zhromažďuje. Vyprázdnený zásobník sa naplní približne za jednu hodinu cca 10 litrami vody, ktorá je takto pripravená pre okamžitý väčší odber.

 12. Ako sa stanovuje tvrdosť vody?

  Prítomnosť vápnika (Ca2+) a magnézia (Mg2+) vo vode sa vo všeobecnosti nazýva tvrdosť vody. Celková mineralizácia vody sa stanovuje vážením úsušku pri teplote 105 °C. Nad hodnotu 200 mg/l sa voda považuje za minerálnu.

  Tvrdosť vody sa udáva sa v miligramoch na liter alebo v stupňoch tvrdosti. Tiež sa udáva ekvivalentom 1 mg Ca2+ v 1 litre vody (1mmol/l). Klasifikácia vody podľa obsahu Ca a Mg je uvedená v tabuľke.

  Tvrdosť vody si môžete zmerať jednoducho pomocou TDS metra. Prístroj nájdete aj v našej ponuke.

  Klasifikácia vody podľa tvrdosti:

  Ca + Mg (v mg/l)Klasifikácia vody
  0 - 20 mäkká voda
  20 - 60 málo tvrdá
  60 - 120 stredne tvrdá
  120 - 180 tvrdá
  180 a viac veľmi tvrdá (minerálna)
 13. Aké sú jednotky tvrdosti vody ?

  Najbežnejšie jednotky tvrdosti vody sú mmol/l, nemecké stupne tvrdosti °dH a ppm.

  V laboratórnych rozboroch vody sa tvrdosť vody uvádza v mmol/l. V technických špecifikáciach prístrojov sa však používa najmä °dH a ppm. Nižšie uvedená prevodová tabuľka tvrdosti Vám pomôže tieto jednotky navzájom skonvertovať.
  Napr. 1 mmol/l je 5,60 °dH alebo 100,00 ppm.
  Kalkulačka na prevod jednotiek tvrdosti vody (externá stránka).

   Jednostky tvrdosti vody mmol/l ppm,
  mg CaCO3/l
  mval/l  Nemecký
  (°dH)
  Anglický
  (
  °e)
  Francúzsky
  (
  °f)
  USA
  (gpg)
   1 mmol/l
   1,000  100,1  2,000  5,608  7,022  10,01  5,847
   1 ppm (mg CaCO3/l)  0,009991   1,000  0,01998  0,05603  0,07016  0,1  0,05842
   1 mval/l
   0,5   50,04   1,000  2,804  3,511  5,004  2,923
   1° nemecký (°dH)  0,1783  17,85  0,3566  1,000  1,252  1,785  1,043
   1° anglický (°e)
   0,1424  14,25  0,2848  0,7986  1,000  1,425  0,8327
   1° francúzsky (°f)
   0,09991  10  0,1998  0,5603  0,7016  1,000  0,5842 
   USA (gpg)  0,171  17,12  0,3421  0,9591  0,1201  1,712   1,000
 14. Aká je tvrdosť vody na Slovensku podľa regiónov

  Mapa zobrazuúca tvrdosť vody na Slovensku podľa jednotlivých regiónov

 15. Porovnanie svetlosti potrubia DN [mm] a v palcoch ["]

  Menovitá svetlosť
  DN   DN   DN   DN  
  [mm] ["]  [mm] ["]  [mm] ["]  [mm] ["] 
  6 1/8 32 1 1/4 125 5 400 16
  8 1/4 40 1 1/2 150 6 450 18
  10 3/8 50 2 200 8 500 20
  15 1/2 65 2 1/2 250 10 600 24
  20 3/4 80 3 300 12    
  25 1 100 4 350 15    

   

 16. Čo je TDS a ako sa meria ?

  TDS je v angličtine skratka pre Total Dissolved Solids - Celkové rozpustené pevné látky. Čiže všetko čo sa vo vode nachádza okrem plynov a samotnej vody (H2O). Teda v pitnej vode predovšetkým minerálne látky, a niektoré kontaminanty ako napr. ťažké kovy. V praxi sú to hlavne minerálne látky, soli, nakoľko ostatné pevné látky sa vo vode zvyčajne vyskytujú v minimálnom množstve. Preto môžeme v bežnej praxi TDS aproximovať ako približné vyjadrenie celkovej mineralizácie vody, čiže tvrdosti vody.

  TDS sa meria na základe vodivosti vody. Výsledok sa zvyčajne udáva v dvoch jednotkách:
  - ppm TDS alebo microS (microsiemens).
  - 1 ppm TDS = 1.56 microS/cm.

  Prístroje na meranie TDS nájdete aj v našom katalógu. 

  POZOR: TDS meria celkovú mineralizáciu vody, teda nielen Vápnik (Ca) a Horčík (Mg), ktoré sa usadzujú vo forme vodného kameňa, ale aj všetky ostatné minerálne látky - v praxi hlavne Sodík (Na). Preto hodnota TDS pri chemických zmäkčovačoch pred aj po úprave zostáva nezmenená. Naopak, TDS pri vodných filtroch na báze reverznej osmózy presne vyjadruje účinnosť filtrácie.

 17. Čo znamenajú skratky G.P.D. a G.P.M. ?

  Týmito sktratkami sa označuje kapacita/výkon filtračných zariadení = koľko vody je schopné to ktoré filtračné zariadenie upraviť.
  Skratky sú odvodené z anglického:

  • G.P.D. (Galon Per Day) - Galón za deň
  • G.P.M. (Galon Per Minute) - Galón za minútu

  Galón je približne 3,8 litra. Napr.:

  • 50 G.P.D. znamená 50 Galónov (filtrovanej vody) za deň, čo v presnom prepočte na litre vyjde 189 Litrov za deň.
  • 1 G.P.M. znamená 1 Galón (upravenej vody) za minútu, čo je v prepočte približne 3,8 Litra za minútu.
 18. Čo je to "Siliphos" ?

  SILIPHOS predstavuje zmes pomaly rozpustných polyfosforečnanov s prímesou kremičitanov a je dodávaný vo forme sklovitých guličiek o priemere cca 2 cm. Koncentrácia SILIPHOSu vo vode 2 – 3 mg/l je dostatočná pre zabezpečenie ochrany pred vodným kameňom aj proti korózii. SILIPHOS je pri dodržaní správnych zásad (koncentrácia do 5 mg/l vody) zdravotne nezávadný. Používanie SILIPHOSu pri úprave pitnej vody je v súlade s existujúcimi európskymi štandardami (EN1208) ako aj požiadavkami “FAO/WHO Expert Committee on Food Additives“    

 19. Čo je WQA?

  WQA (Asociácia pre kvalitu vody) je medzinárodné nezikové obchodné združenie zastupujúce odvetvie úpravy vody, ktoré zabezpečuje kvalitnú vodu pre špecifické použitie v obytných, komerčných, priemyselných a inštitučných objektoch. WQA zastupuje viak ako 2200 spoločností v USA a takmer 400 členských spoločností v 82 dalších krajinách.

  WQA vytvorila program Zlatej pečate (Gold Seal) aby zákazníkom uľahčila výber vysoko kvalitných výrobkov starostlivosti o vodu. Ocenenie Zlatej pečate sa totiž udeľuje iba tým systémom, ktoré splnia, alebo prekročia priemyselný štandard.

 20. Čo je "NSFI"

  nsf Spoločnosť NSF International (NSFI), ktorá bola založená pred takmer 60 rokmi, je nezávislá, objektívna, nezisková skúšobná a certifikačná agentúra. Určuje celosvetové výkonostné normy pre celý rad výrobkov pre domáce i priemyselné využitie. Spoločnosť NSF bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) nedávno vyhlásená Spoločným strediskom pre bezpečnosť a ošetrovanie pitnej vody. Od Amerického národného úradu pre normalizáciu (ANSI)* získala oprávnenie udeľovať certifikácie podľa noriem ISO 9000 a QS-9000.

[na vrch]