Minimálny rozbor pitnej vody

Minimálny rozbor vody podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z.

Pre posúdenie vhodnosti vody na pitné účely, ako aj pre kolaudáciu, je potrebné vykonať rozbor vody v minimálnom rozsahu.

Minimálny rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa uvedenej tabuľky.

  • Ak sa voda ponúka na predaj vo fľašiach alebo v nádobách, do rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody sa zahŕňa aj ukazovateľ Pseudomonas aeruginosa.
  • Ukazovateľ č. 14 v tabuľke sa zisťuje len pri pitnej vode upravovanej priamo z povrchových vôd alebo pri podzemných vodách ovplyvnených povrchovými vodami.
  • Ukazovateľ č. 50 v tabuľke sa zisťuje pri používaní prostriedkov obsahujúcich chlór. Pri využívaní viazaného aktívneho chlóru (napríklad vo forme chloramínov) na dezinfekciu sa stanovuje celkový aktívny chlór. Pri použití iného chemického dezinfekčného prostriedku sa stanoví reziduálne množstvo príslušnej aktívnej látky.
  • Ukazovateľ č. 63 v tabuľke sa zisťuje len pri použití koagulantu na báze hliníka.
  • Ukazovateľ č. 71 sa zisťuje len v odôvodnených prípadoch.

 

29 ukazovateľov kvality pitnej vody - mikrobiologické, biologické, fyzikálne a chemické ukazovatele:

p.č.

Parameter

Jednotka

Symbol

Limit. hodnota

Druh Limitu

1.

Escherichia coli

KTJ/100 ml

EC

0

NMH

2.

Koliformné baktérie

KTJ/100 ml

KB

0

MH

3.

Enterokoky

KTJ/100 ml

EK

0

NMH

4.

Pseudomonas aeruginosa

KTJ/250ml

PA

0

NMH

5.

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C

KTJ/ml

KM22

500

MH

6.

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C

KTJ/ml

KM22

100

MH

7.

Bezfarebné bičíkovce

jedn./ml

BB

10

MH

8.

Živé organizmy

jedn./ml

ŽO

0

MH

9.

Vláknité baktérie

jedn./ml

VB

0

IH

10.

Mikromycéty

jedn./ml

MM

0

IH

11.

Mŕtve organizmy

jedn./ml

MO

30

MH

12.

Železité a mangánové baktérie

pokryvnosť poľa v %

ŽMB

10

MH

13.

Abiosestón

pokryvnosť poľa v %

AB

10

MH

14.

Clostridium perfringens

KTJ/ml

CO

0

IH

19.

Dusičnany

[mg.l-1]

NO3-

50

MH

20.

Dusitany

[mg.l-1]

NO2-

0,5

MH

50.

Voľný chlór

[mg.l-1]

Cl2

0,3

MH

59.

Absorbancia

 

 A254

0,08

IH

60.

Amónne ióny

[mg.l-1]

NH4+

0,5

MH

61.

Celkové rozp. látky

[mg.l-1]

RL

1000

MH

62.

Farba

[mg.l-1]

F

20

MH

63.

Hliník

 [mg.l-1]

 AL

0,2

MH

64.

Chemická spotreba kyslíka manganistanom

[mg.l-1]

CHSKMn

3,0

MH

66.

Mangán

[mg.l-1]

Mn

0,05

MH

68.

Reakcia vody

[-]

pH

6,5-9,5

MH

71.

Chuť

 

 

prijateľná

MH

72.

Teplota

[°C]

T

8-12

OH

73.

Zákal

ZF (NTU)

Z

5

MH

74.

Pach

 

 

bez zápachu

 

76.

Železo

[mg.l-1]

Fe

0,2

MH

77.

Vodivosť

[mS.m-1]

χ

125,0

IH

81

Tvrdosť

[mmol.l-1]

Ca2+ + Mg2+

1,1-5,00

OH