Úprava pitnej
a úžitkovej vody

Preskočiť k hlavnému obsahu »

Váš košík je prázdny

Merače vody

Meracie prístroje na stanovenie kvality vody. Nájdete tu testery vody na stanovenie nasledovných parametrov:

 • Kvapky na meranie tvrdosti vody
  Merajú tkzv. karbonátovú tvrdosť vody, teda obsah rozpusteného vápnika a horčíka. Výsledkom merania je stanovenie tvrdosti vody v dH (stupňoch nemeckých) alebo fH (stupňoch francúzskych). Vhodné predovšetkým na meranie účinnosti soľankových zmäkčovačov vody.
 • Prístroje na meranie TDS (ppm) alebo EC (μS/cm)
  Tento merač stanoví celkové množstvo rozpustených látok vo vode alebo inej tekutine (Total Dissolved Solids). Je vhodný predovšetkým na zistenie účinnosti vodných filtrov reverznej osmózy. Tieto testery vody nie sú vhodné na meranie účinnosti chemických (soľankových) zmäkčovačov vody!
 • Prístroje na meranie PH vody
  Pomocou tohoto merača vody zistíte jej PH. Naše PH metre majú veľmi citlivé sondy, a pokiaľ sa pravidelne kalibrujú sú veľmi presné. Všetky merače PH v našej ponuke disponujú automatickou kalibráciou.
 • Prístroje na meranie ORP
  Merajú Oxidačno-Redukčný Potenciál vody alebo inej tekutiny. Všetky merače ORP v našej ponuke disponujú automatickou kalibráciou.
  ORP merače sú vhodné napríklad na zistenie účinnosti chlorácie bazénovej vody: pomocou nameraného  oxidačného potenciálu vody (kladné hodnoty ORP) ľahko zistíte, či máte v bazéne dostatok voľného chlóru. Na meranie redučného potenciálu (záporné hodnoty ORP) ionizátorov vody, však všetky bežné ORP merače neposkytujú dostatočne presné hodnoty. Účinnosť ionizátorov vody preto odporúčame stanovovať pomocou merania pH - ideálne sú kvapky na meranie pH.

Opýtajte sa nás:

Otázku položil: lubor v sobota, 7. septembra 2019 pre kategóriu Merače vody
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Meranie vodivosti vody EC a koncentrácie iónov TDS

  EC (electrical conductivity) je desatinnou jednotkou elektrickej vodivosti meraného média a podľa definície sa rovná 1 microsiemensu na centimeter (μS/cm). 1 EC = 1 μS/cm.

  TDS (Total Dissolved Solids) v ppm (parts per million) je štandardne bezrozmerná jednotka koncetrácie. V chémii vody sa však ppm používa na vyjadrenie relatívheho množstva minerálov rozpustených vo vode. Pri meraní koncentrácie roztokov vody sa 1 ppm = 1 mg/L za predpokladu, že meraný roztok vody má hustotu 1,00 g/mL. Presne tento predpoklad je zakomponovaný do konštrukcie TDS meračov vody, ktoré vlastne merajú TDS na základe vodivosti.

  Pri meraní bežnej vody (s hustotou 1g/mL) je teda možné previesť výsledok merania TDS metra na EC pomocou nasledovného vzorca:

  • 1 μS/cm (EC) = 0,64 ppm (TDS)
  • 1 ppm (TDS) = 1,5625 μS/cm (EC)

   

  Meranie tvrdosti vody

  Tvrdosť vody je vyjadrením rozpusteného obsahu vápnika a horčíka vo vode (jednotky mmol/L alebo dH). Elektronické merače TDS však pomocou vodivosti vyjadrujú obsah všetkých rozpustených látok vo vode (všetkých rozpustených iónov). Rozpustený vápnik a horčík tvorí len časť týchto rozpustených látok vo vode (väčšinou podstatnú časť). Z tohto dôvodu sa presný obsah vápnika a horčíka v bežnej vode, kde je rozpustených aj množstvo iných látok, nedá zmerať pomocou merania vodivosti vody (elektronickými meračmi).

  Tvrdosť vody (obsah vápnika a horčíka) sa preto dá zmerať len pomocou kvapiek na meranie tvrdosti vody.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v streda, 11. septembra 2019

Odpovedať

Otázku položil: Petr v pondelok, 17. októbra 2016 pre kategóriu Merače vody

Odpovedať

Otázku položil: matus v štvrtok, 11. augusta 2016 pre kategóriu Merače vody

Odpovedať

Otázku položil: Bozena v utorok, 12. apríla 2016 pre kategóriu Merače vody
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Tvrdosť vody doporučujeme merať pomocou špeciálnych kvapiek, ktoré stanovia celkový obsah (karbonátov) vápnika a horčíka rozpustených vo vode:

   

  Vodný kameň vytvárajú hlavne minerály vápnika a horčíka. Okrem týchto minerálov sa vo vode nachádza množstvo ďaších iónov, ktoré merač TDS alebo EC taktiež zahrnie do zobrazeného výsledku. Zo zobrazeného výsledku na TDS / EC merači nevieme stanoviť, koľko zo zobrazenej hodnoty tvorí vápnik a horčík, a koľko ostatné látky. Preto stanovenie tvrdosti vody TDS meračom môže poslúžiť iba ako "hrubý odhad" reálneho obsahu vápnika a horčíka a na tieto účely preto nie je vhodný!

  TDS merač (alebo EC merač vodivosti) sa používa (takmer výlučne) na meranie účinnosti demineralizačných zariadení. Teda na meranie účinnost reverzných osmóz, destilátorov vody. Porovnaním TDS vstupnej a výstupnej vody z týchto demineralizačných zariadení ľahko zistíte ich účinnosť a môžete napríklad zistiť či je potrebné už vymeniť osmotickú membránu.

   

  Podrobné vysvetlenie tvrdosti vody

  Vodný kameň vytvárajú hlavne minerály vápnika a horčíka, ktoré tvoria takzvanú "karbonátovú" (nazývanú  aj "prechodnú") tvrdosť vody. Rozpustený vápnik a horčík sa totiž vo vode nachádza v tzv. "karbonátovej" forme: hydrogén-uhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 a hydrogén-uhličitan horečnatý Mg(HCO3)2.

  Z tohto dôvodu sa tvrdosť vody sa rozdeluje na karbonátovú a nekarbonátovú:

  • Karbonátová (prechodná) tvrdosť:
   je spôsobená hydrogén-uhličitanmi vápníka a horčíka.
   Zahriatím vody prechádzajú hydrogén-uhličitany Ca(HCO3) na menej rozpustné uhličitany CaCO3, ktoré sa následne vylúhujú ako bežný vodný kameň. Tým sa (karbonátová) tvrdosť vody podstatne zmenší. Minerály vápnika totiž už nie sú rozpustené vo vode ale sú usadené ako vodný kameň. Pri zahriatí vody prebieha táto reakcia: Ca(HCO3)2 → CO2 + H2O + CaCO3

  • Nekarbonátová (trvalá) tvrdosť:
   je spôsobená prevažne síranmi, chloridmi, dusičnanmi vápenatými a horečnatými. Tieto soli se varom nevyzrážavajú, preto sa zahriatím vody (nekarbonátová) trvalá tvrdosť vody nemení.

  • Celková tvrdosť:
   je daná súčtom karbonátovej a nekarbonátovej tvrdosti vody.

   

  Obsah vápníka a hořčíka vo vode se stanovuje v mmol/L, a tiež sa prepočítava na tzv. nemecké (°dH), alebo francúzske stupne (°F).

  • 1 mmol/L = 5,608°dH = 10,01°F
  Odpovedal: Tomáš Kováč v utorok, 12. apríla 2016

Odpovedať

Otázku položil: juraj v utorok, 1. decembra 2015 pre kategóriu Merače vody
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  TDS (Total Dissolved Solids / Celkové rozpustené pevné látky) sú americké jednotky, ktoré vyjadrujú celkové množstvo rozpustených pevných látok v roztoku (v našom prípade vo vode). Merač TDS zobrazuje výsledok merania v ppm (parts per milion / častíc na milión).
  Meranie TDS pomocou vodivosti vody je presné len pri meraní vody s neutrálnym pH 7.0. TDS sa dajú presne určiť len vysušením daného roztoku a následným presným zvážením zostávajúcej sušiny.

  EC (Electrical Conductivity / Elektrická vodivosť) je jednotka vyjadrujúca vodivosť roztoku (v našom prípade vodivosti vody). Bežné merače EC zobrazujú výsledky merania v µS/cm (microSiemnens na centimeter).
  Výsledok merania vodivosti je daný tým, v akej vzdialenosti sa nachádzajú elektródy daného merača. Ak merač vodivosti zobrazuje výsledok v µS a jeho elektródy sú vzdialené 1 cm, výsledok merania je vlastne zobrazovaný v jednotkách µS/cm. Merač vodivosti je kalibrovaný od výroby vzdialenosťou elektród.

  I keď sú TDS ppm a µS/cm dve rôzne jednotky vyjadrujúce iné výsledky, merače TDS a EC zobrazujú výsledky na základe vodivosti roztoku.

  Nakoľko úplne čistá voda (destilovaná) je nevodivá, vodivosť vody vyjadruje prítomnosť iných iónov vo vode (solí a minerálov). Vodivostné merače TDS a EC teda vyjadrujú množstvo rozpustených iónov nachádzajúcich sa vo vode. Je teda možné tieto dve jednotky vzájomne prepočítať pomocou nasledovného (približného) pomeru:

  • 1 ppm TDS = 1.56 µS/cm (microSiemens/cm)
  • 1 µS/cm = 0,64 ppm TDS

  POZNÁMKA: Meranie TDS pomocou vodivosti vody je presné len pri meraní vody s neutrálnym pH 7.0. Čím je pH meranej vody odlišnejšie od neutrálneho pH 7.0, tým je vyššie uvedený pomer menej presný.

   

  PODROBNÉ VYSVETLENIE VODIVOSTI VODY

  Úplne čistá destilovaná voda (H2O) je úplne nevodivá = má nekonečný odpor.

  Naša bežná "vodovodná" voda je vlastne roztok. Okrem samotných molekúl vody, bežná voda obsahuje množstvo rôznych rozpustených látok.

  Nakoľko rozpustené ionizované častice, ako sú soli a minerály, zvyšujú vodivosť roztoku, merač TDS a EC vyjadruje vlastne celkové množstvo týchto vo vode rozpustených iónov.

  Rozpustené organické látky, ako napríklad cukor, organické zlúčeny chlóru, alebo mikroskopické koloidné čiastočky, však neovplyvňujú vodivosť roztoku. Nie sú to ióny a teda ani nemajú elektrický náboj. Preto ich merač TDS alebo EC v zobrazenom výsledku nezahrňuje.

  Merač TDS zvyčajne zobrazuje výsledok v ppm (parts per milion / častíc na milión).

  Príklad: výsledok merania pomocou merača TDS 1 ppm znamená, že v každom kilograme vody sa nachádza 1 miligram pevných rozpustených látok. Tento pomer je však len aproximáciou, a približne platí len pri meraní vody s neutrálnym pH 7.0. Čím je pH meranej vody odlišnejšie od pH 7.0, tým menej sa môžeme spoľahnúť na meranie TDS pomocu merača vodivosti.

  TDS (Total Dissolved Solids / Celkové rozpustené pevné látky) sa dajú presne určiť len vysušením daného roztoku a následným presným zvážením zostávajúcej sušiny.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v utorok, 1. decembra 2015

Odpovedať

Otázku položil: Andrej v sobota, 21. novembra 2015 pre kategóriu Merače vody
 • 0
  hlasov
  Odpoveď:

  Do všetkých meracích prístrojov v našej ponuke poskytujeme aj náhradné sondy. Náhradné sondy na meranie pH pre HM-Digital PH-200 Vám radi dodáme na požiadanie.

  Odpovedal: Tomáš Kováč v sobota, 21. novembra 2015

Odpovedať

Zadajte Vašu otázku:

* Tieto polia sa musia vyplniť

Položiek 1 do 20 z celkového počtu 32

na stránku
Strana:
 1. 1
 2. 2

Tabuľku  Zoznam 

Nastaviť zostupne
 • Kvapkový tester DUKE CP na chlór a ph

  Kvapkový tester DUKE CP na chlór a ph

  Kvapkový tester DUKE CP Umožňuje 120 stanovení celkového i voľného chlóru v rozsahu do 10 mg / la 120 stanovenie pH v rozsahu 6,2 - 8,5. Pre správnu starostlivosť o bazénovú vodu pri použití klasických chlórových prípravkov je tento tester nutnosťou. Všeobecne platí pravidlo, že pre dosiahnutie čistej a trvalo hygienicky nezávadnej vody by mal byť obsah aktívneho chlóru udržiavaný v rozmedzí 0,3 - 0,6 mg / l. Pre hodnotu pH sa spravidla odporúča rozmedzie 7,2 - 7,6. V tomto rozsahu je dané najväčšie pôsobenie chlórových prípravkov bez vedľajších vplyvov. Obsah chlóru i hodnotu pH je nutné pravidelne merať (najmenej 2x týždenne, pri vyšších teplotách vody i častejšie). Tester sa dodáva v plastovom blistri a obsahuje činidlá, tégliky, karty so zalaminovanými farebnými štandardmi, návod na použitie a technické informácie. Stanovenie chlóru: Prevedenie: porovnanie na karte so štandardmi 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3 - 5 -10 mg / l Činidlá: C1 (120 stanovení), C2 (120 stanovení) Stanovenie pH: Prevedenie: porovnanie na karte so štandardmi 6,2 - 6,5 - 6,8 - 7,1 - 7,4 - 7,7 - 8,0 - 8,5 Činidlá: pH (120 stanovení) chlóru. Stanovenie celkového (aktívneho) chlóru je najzákladnejšia kontrola prevádzky bazénov verejných i rodinných. Zásadne nemožno odporučiť používanie testerov s metódou DPD v zjednodušenej verzii, kedy sa stanovuje iba chlór voľný. Ide prakticky o všetky zahraničné testery DPD, ktoré na stanovenie chlóru dávkujú len jedno činidlo (tabletu). Norma STN ISO 7393 uvádza nasledujúce formy chlóru: Chlór celkový (aktívne) = chlór voľný + chlór viazaný Voľný chlór je ten chlór, ktorý sa do vody bežne dávkuje. S testerom DUKE CP je možné vykonať orientačné stanovenie ihneď po pridaní činidiel bez čakania (reakcia s viazaným chlórom je pomalá). Viazaný chlór je tá časť chlóru, ktorá sa vo vode labilne viazala na dusíkaté látky, ktoré sú do vody vnášané hlavne ako zložky potu a moču z ľudského tela. Viazaný chlór zostáva pre dezinfekčné účely aktívny, je však pri väčších koncentráciách (nad 0,3 mg / l) zdravotne závadný - vodu v bazéne je potom vhodné "zriediť" vodou čistou. Viazaný chlór nie je priamo stanoviteľný, jeho obsah sa vypočíta z rozdielu - chlór celkový mínus chlór voľný. Chlór celkový (aktívny) je súčtom chlóru voľného a viazaného. S testerom DUKE CP sa stanovuje s vyčkaním 2 minúty po pridaní činidiel, aby zreagovali aj chlór viazaný. Stanovovanie iba chlóru voľného vedie k prechlorovaniu a k zdravotnej závadnosti vody, a to najmä v prípadoch, keď prevádzkovateľ vodu "šetrí" a nevykonáva jej čiastočnú výmenu. Z praxe sú známe prípady, keď tester DPD ukazoval hodnotu napr. 0,1 mg / l chlóru (voľného), pričom obsah celkového aktívneho chlóru bol mnohonásobne väčší, často až 2 mg / l. Vo vode tak napr. zostali nezistené necelé 2 mg / l chlóru viazaného, zatiaľ čo vyhláška č. 238/2011 Zb. pre verejné plavecké bazény vyžaduje neprekračovať 0,3 mg / l. Ak má sa pre jednoduchosť vykonávať iba jedno stanovenie chlóru, mal by to byť chlór celkový. Ak bude jeho obsah udržiavaný v obvyklom rozmedzí 0,3 - 0,6 (- 0,9) mg / la časť vody sa podľa zaťaženia bazéna bude pravidelne vymieňať, zabráni sa nekontrolovanému nárastu viazaného chlóru.
  15,98 €
 • Kvapkový tester DUKE T na tvrdosť vody

  Tester DUKE T

  Kvapkový tester DUKE T Umožňuje približne 100 stanovení tvrdosti (skutočný počet závisí od jej veľkosti) a je určený aj pre bežné meranie tvrdosti, nielen pre bazény. Pre optimálnu údržbu bazénovej vody je nutné zmerať tvrdosť vody a v prípade veľkej hodnoty upraviť do rozmedzia, v ktorom bude účinnosť prípravkov bazénovej chémie najlepšia. Veľká tvrdosť vody má tiež za následok vytváranie vrstvičky vodného kameňa (vyzrážaný uhličitan a síran vápenatý) na stenách bazéna, v krajnom prípade aj zanášanie potrubia cirkulačného okruhu. Tester sa dodáva v plastovom blistri a obsahuje činidlá, tégliky, návod na použitie a technické informácie. Stanovenie tvrdosti: Prevedenie: titrácia po kvapkách s krokom 1 ° N Činidlá: T1 (120 stanovení) a T2 (120 stanovení) a T3 (600 kvapiek) Záručná doba: 24 mesiacov Tvrdosť povrchových a podzemných vôd sa obvykle pohybuje v rozmedzí 2 - 30 ° N, ale v niektorých lokalitách môže byť až 50 ° N. Slovne rozlišujeme vodu mäkkú (do 8 ° N), vodu tvrdú (do 25 ° N) a vodu veľmi tvrdú (nad 25 ° N). Uvedené číselné rozhranie nie sú pevne stanovené, môže ich byť viac a slovné označenie môže byť napr. Voda "veľmi mäkká", voda "stredne tvrdá" apod. Voda povrchová je väčšinou mäkká, voda podzemná skôr tvrdá. Pre pitné vody uvádza vyhláška č. 252/2004 Zb. odporúčanú hodnotu tvrdosti 2 - 3,5 mmol / l (tj. 11 - 20 ° N) a rovnaký rozsah možno považovať za optimálne aj pre bazény.  
  15,98 €
 • Kvapkový tester DUKE Cl na chlór

  Tester DUKE Cl

  Kvapkový tester DUKE Cl Umožňuje 120 stanovení celkového i voľného chlóru v rozsahu do 10 mg / l. Pre správnu starostlivosť o bazénovú vodu pri použití klasických chlórových prípravkov je tento tester nutnosťou. Všeobecne platí pravidlo, že pre dosiahnutie čistej a trvalo hygienicky nezávadnej vody by mal byť obsah aktívneho chlóru udržiavaný v rozmedzí 0,3 - 0,6 mg / l. Tester sa dodáva v plastovom blistri a obsahuje činidlá, tégliky, kartu sa zalaminovanými farebnými štandardmi, návod na použitie a technické informácie. Stanovenie chlóru: Prevedenie: porovnanie na karte so štandardmi 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3 - 5 -10 mg / l Činidlá: C1 (120 stanovení), C2 (120 stanovení) Stanovenie celkového (aktívneho) chlóru je najzákladnejšia kontrola prevádzky bazénov verejných i rodinných. Zásadne nemožno odporučiť používanie testerov s metódou DPD v zjednodušenej verzii, kedy sa stanovuje iba chlór voľný. Ide prakticky o všetky zahraničné testery DPD, ktoré na stanovenie chlóru dávkujú len jedno činidlo (tabletu). Norma STN ISO 7393 uvádza nasledujúce formy chlóru: Chlór celkový (aktívne) = chlór voľný + chlór viazaný Voľný chlór je ten chlór, ktorý sa do vody bežne dávkuje. Viazaný chlór je tá časť chlóru, ktorá sa vo vode labilne viazala na dusíkaté látky, ktoré sú do vody vnášané hlavne ako zložky potu a moču z ľudského tela. Viazaný chlór zostáva pre dezinfekčné účely aktívny, je však pri väčších koncentráciách zdravotne závadný. Stanovovanie iba chlóru voľného vedie k prechlorovaniu a k zdravotnej závadnosti vody, a to najmä v prípadoch, keď prevádzkovateľ vodu "šetrí" a nevykonáva jej čiastočnú výmenu. Z praxe sú známe prípady, keď tester DPD ukazoval hodnotu napr. 0,1 mg / l chlóru (voľného), pričom obsah celkového aktívneho chlóru bol mnohonásobne väčší, často až 2 mg / l. Vo vode tak napr. Zostali nezistené necelé 2 mg / l chlóru viazaného, zatiaľ čo vyhláška č. 238/2011 Zb. pre verejné plavecké bazény vyžaduje neprekračovať 0,3 mg / l. Ak sa má pre jednoduchosť vykonávať iba jedno stanovenie chlóru, mal by to byť chlór celkový. Ak bude jeho obsah udržiavaný v obvyklom rozmedzí 0,3 - 0,6 (- 0,9) mg / l a časť vody sa podľa zaťaženia bazéna bude pravidelne vymieňať, zabráni sa nekontrolovanému nárastu viazaného chlóru.
  11,99 €
 • Kvapkový tester DUKE pH

  Tester DUKE pH

  Kapkový tester DUKE pH  Umožňuje 120 stanovení pH v rozsahu 6,2 - 8,5. Tester se dodáva v plastovom blistri a obsahuje činidlo, kelímky, kartu so zalaminovanými farebnými štandardmi, návod na použitie a technické informácie. Stanovenie pH: Prevedie: porovnání na kartě se standardy 6,2 - 6,5 - 6,8 - 7,1 - 7,4 - 7,7 - 8,0 - 8,5 Činidla: pH (120 stanovení)
  7,19 €
 • Sada na meranie tvrdosti vody

  Sada na meranie permanentnej tvrdosti vody (látok spôsobujácich ukladanie vodného kameňa)

  S kvapkami na meranie tvrdosti máte výsledok do minúty. Jednoduchým kvapkaním reagentu stačí odpočítať množstvo pridaných kvapiek, kým testovaná vzorka vody zmení farbu. Balenie postačí na množstvo testov. Tieto kvapky na meranie tvrdosti vody sú vhodné predovšetkým na zistenie účinnosti a spávne nastavenie katexových zmäkčovačov vody.
  19,00 €
 • Sada na meranie pH vody

  Sada na meranie pH vody

  Testovací balíček zahŕňa nádobku s roztokom na meranie pH reakcie vody (120 meraní). Pomocou tejto meracej súpravy zmeriate spoľahlivo a rýchlo pH Vašej vody. Tieto kvapky na meranie pH vody sú obzvlášť vhodné na zistenie účinnosti ionizátorov vody.

  Bežná cena: 21,90 €

  Akciová cena: 17,90 €

 • Indikačné papieriky na určenie pH kvapalín (rozsah 0-12 pH)

  Indikačné papieriky na určenie pH kvapalín (rozsah 0-12 pH)

  Lakmusové papieriky na meranie pH tekutín / roztokov s rozsahom 0-12 pH. Prúžok indikátorového papieriku sa ponorí na 1 s do testovaného roztoku, potom sa vyberie a položí na nenasiakavú bielu podložku. Následne sa ihneď zafarbenie prúžku porovná s porovnávacou stupnicou. Balenie: 100 prúžkov (každý sa dá rozstrihnúť na polovicu a máte dvojnásobný počet) Rozsah pH stupnice: 0 - 12 pH
  5,90 €

  Nie je na sklade

 • WaterWorks testovacie papieriky na kontrolu pH - rozšírený rozsah

  testovacie-papieriky-na-kontrolu-ph

  Papieriky testujú pH od 2 do 12.  Balenie obsahuje 5O papierikov. Hodnotu pH si viete jednoducho odčítať z papierika pomocou farebnej škály. 
  20,00 €
 • Digital TDS tester greencontrol

   Digital TDS tester greencontrol

  Vodotesný tester TDS (Total Dissolved Solids / Celkové Rozpustené Látky) a teploty vody od firmy PuricomEurope. TDS tester je slúži na meranie celkového obsahu iónov (mineralizácie) kvapalín. Vyuzijete ho na testovanie pitnej vody, bazénov a kúpeľov, akvárií, hydroponických zariadení a koloidného striebra. Vhodné na hobby aj komerčné použitie. Merač vodivosti v TDS (ppm) Merač teploty v  °C a °F

  Bežná cena: 36,90 €

  Akciová cena: 28,90 €

 • ADWA AD203 - merač vodivosti vody

  ADWA AD203 - merač vodivosti vody

  ADWA AD203 je prenosný merač vodivosti a teploty vody v jednotkách microSiemens (µS). Meranie vodivosti je automaticky teplotne kompenzované. Vyrobené v EU.

  Bežná cena: 44,00 €

  Akciová cena: 34,90 €

 • ADWA AD34 - Vodotesný TDS meter

  TDS meter ADWA

  TDS meter umožňuje jednoduché meranie celkovej mineralizácie vody (celkového počtu rozpustených látok vo vode). VODOTESNÝ
  89,00 €
 • HM Digital EC-3 - Tester vodivosti a teploty vody

  EC-3 tester vodivosti a teploty 0 - 9990 µS

  EC-3 je prenosný merač vodivosti a teploty vody v jednotkách microSiemens (µS). Kvalitu prístroja zaručuje značka amerického výrobcu HM Digital. Meranie vodivosti je automaticky kompenzované od teploty, ktorá je zobrazovaná na LCD displeji v jednotkách °C.

  Bežná cena: 44,00 €

  Akciová cena: 34,90 €

 • HM Digital TDS4 tester

  HM Digital TDS4 tester

  HM Digital TDS je vodotesný tester TDS a teploty, kvalitu prístroja zaručuje značka amerického výrobcu HM Digital. TDS tester je ideálny pre všetky využitia čistenia vody, testovanie pitnej vody, bazénov a kúpeľov, akvárií, hydroponických zariadení a koloidného striebra. Vhodné na súkromné aj komerčné použitie.

  Bežná cena: 39,00 €

  Akciová cena: 29,90 €

 • HM Digital TDS4 - TDS meter

  HM Digital TDS meter

  Značkový merač TDS (Total Dissolved Solids) od amerického výrobcu HM Digital s možnoťou digitálnej kalibrácie. Umožňuje jednoduché meranie celkovej mineralizácie vody (celkového počtu rozpustených látok vo vode). Je vhodný najmä na meranie účinnosti filtrácie reverznou osmózou alebo destilačnými prístrojmi.

  Bežná cena: 39,00 €

  Akciová cena: 29,90 €

 • HM Digital AP1 - Tester kvality vody

  HM Digital TDS meter - AP1

  Mikroprocesorom riadený tester kvality vody AP-1 od amerického výrobcu HM Digital, ktorého výsledkom je rýchle a stabilné meranie hodnoty TDS. Prístroj je vybavený automatickou teplotnou kompenzáciou, LCD displejom, funkciu HOLD a automatickým sa vypínaním po 5 minútach nepoužívania.

  Bežná cena: 59,00 €

  Akciová cena: 56,00 €

 • HM Digital AP2 - Merač vodivosti vody

  HM Digital TDS meter - AP2

  Mikroprocesorom riadený tester kvality vody AP-2 od amerického výrobcu HM Digital, ktorého výsledkom je rýchle a stabilné meranie vodivosti vody v jednotkách microSiemens/cm. Prístroj je vybavený automatickou teplotnou kompenzáciou, LCD displejom, funkciu HOLD a automatickým sa vypínaním po 5 minútach nepoužívania.

  Bežná cena: 89,00 €

  Akciová cena: 49,00 €

Položiek 1 do 20 z celkového počtu 32

na stránku
Strana:
 1. 1
 2. 2

Tabuľku  Zoznam 

Nastaviť zostupne