Obchodné informácie / REKLAMÁCIE A ZÁRUČNÝ SERVIS

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte jeho stav a v prípade poškodenia obalu skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť a my Vám v prípade oprávnenej reklamácie pošleme nový kus. Ak zistíte mechanické poškodenie až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia uznaná.

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Ak počas záručnej doby zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia, vyplňte reklamačný formulár, počkajte na pokyny ako postupovať a doručte tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry na našu adresu. V prípade, že je pre reklamovaný tovar v záručnom liste uvedený autorizovaný záručný servis vo Vašej blízkosti, uplatnite záruku v tomto servise. Pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na www.mojavoda.sk. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Pri uplatnení záruky sa riaďte nasledovnými pokynmi, pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne nás kontaktuje pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.